ОСНОВНИ ТЕМИ

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. ГЕОДЕЗИЯ

 • Методи и технологии – мрежи и сканиране
 • Обработка на геодезическите измервания и база данни
 • Национални, инженерни, геодинамични и други приложения

1.2. ФОТОГРАМЕТРИЯ

 • Дигитална фотограметрия
 • Проектиране и реконструкция на обекти
 • Мултимедийно визуализиране
 • Лазерно сканиране

1.3.   КАРТОГРАФИЯ

 • Нови технологии за съставяне и издаване на карти
 • Интернет картография
 • Тематична картография

1.4.  СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ

 • GNSS (Глобални навигационни

спътникови системи)

 • Дистанционни изследвания
 • InSAR технологии

1.5.  УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИИТЕ

 • Урбанизирани територии
 • Извънселищни територии
 • Моделиране
 • Защита на териториите – Природни бедствия и катастрофи

1.6.  КАДАСТЪР

 • Кадастрална основа и кадастрални системи
 • Тридименсионален кадастър
 • Приложение на кадастъра

1.7. GIS

 • Изисквания към GIS – концепция, моделиране и структурни данни
 • Приложения

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Модели в геодезическото образование. Нови решения
 • Тенденции в развитието на геодезическото образование

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА

 • Професионална реализация, ефективност
 • Развитие на балканското сътрудничество